GAT NEWS & ACTIVITIES

การปรับเปลี่ยนใบประกาศ

การปรับเปลี่ยนใบประกาศ

เนื่องจากปัจจุบันนี้แพทยสภาได้อนุมัติให้มีการฝึกอบรมและสอบฯอนุสาขาที่เคยอยู่ในโควต้าการฝึกอบรมและสอบของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นของแพทยสภาไปแล้ว เป็นผลให้ผู้ที่ได้วุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติจากเดิมที่ออกโดยราชวิทยาลัยอายุ...

APDNews : Asian Pacific Association of Gastroenterology Newsletter

APDNews : Asian Pacific Association of Gastroenterology Newsletter

ดูรายละเอียดได้ที่ APDNews : Asian Pacific Association of Gastroenterology Newsletter...