ABOUT GAT

รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
วาระ พ.ศ. 2550-2551

พญ.ชุติมา ประมูลสินทรัพย์
พ.ศ. 2550-2551

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. พญ.ชุติมา  ประมูลสินทรัพย์ นายกสมาคม
2. นพ.องอาจ  ไพรสณฑรางกูร รั้งตำแหน่งนายก
3. นพ.อุดม  คชินทร อุปนายก
4. นพ.ทวีศักดิ์  แทนวันดี เลขาธิการ
5. พญ.พนิดา  ทองอุทัยศร รองเลขาธิการ
6. นพ.สิริวัฒน์  อนันตพันธุ์พงศ์ เหรัญญิก
7. นพ.สมชาย  ลีลากุศลวงศ์ ปฎิคมและสวัสดิการ
8. นพ.กำธร  เผ่าสวัสดิ์ ประธานฝ่ายวิจัย
9. นพ.พิศาล  ไม้เรียง ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
10. พญ.ดวงพร  ทองงาม ประธานฝ่ายวารสาร
11. พญ.วัฒนา  สุขีไพศาลเจริญ ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
12. นพ.ทองดี  ชัยพานิช ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม
13. พอ.นพ.วานิช  ปิยนิรันดร์ ประธานฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
14. พญ.วโรชา  มหาชัย ประธานฝ่ายหาทุน
15. นพ.จรินทร์  โรจน์บวรวิทยา ประธานฝ่ายจริยธรรม
16. พล.ต.นพ.สุรพล  ชื่นรัตนกุล ผู้แทนชมรมเอ็นโดสโคปี้ย์
17. นพ.ศตวรรษ  ทองสวัสดิ์ ผู้แทนชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย
18. พญ.โฉมศรี  โฆษิตชัยวัฒน์ ผู้แทนกลุ่มวิจัยโรคกระเพาะอาหาร
19. นพ.บัญชา  โอวาทฬารพร ผู้แทนชมรมลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่
20. พอ.นพ.อนุชิต  จูฑะพุทธิ ผู้แทนชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย
21. นพ.ทวี  รัตนชูเอก ผู้แทนชมรมตับอ่อนและทางเดินน้ำดี
22. พญ.เฉลียว  ประสงค์สุขสันต์ กรรมการกลาง
23. นท.นพ.ชินวัตร  สุทธิวนา กรรมการกลาง
24. นพ.ธีระ  พิรัชวิสุทธิ์ กรรมการกลาง
25. พญ.นภาพร  จำรูญกุล กรรมการกลาง
26. นพ.นรินทร์  อจละนันท์ กรรมการกลาง
27. พญ.บุบผา  พรธิสาร กรรมการกลาง
28. นพ.ปิยะวัฒน์  โกมลมิศร์ กรรมการกลาง
29. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์ กรรมการกลาง
30. นพ.ราวิน  โซนี่           กรรมการกลาง
31. นพ.รังสรรค์  ฤกษ์นิมิตร           กรรมการกลาง
32. นอ.นพ.วิญญู  จันทรสุนทรกุล กรรมการกลาง
33. นพ.สุนทร  ชินประสาทศักดิ์ กรรมการกลาง
34. นพ.สมบัติ  ตรีประเสริฐสุข กรรมการกลาง
35. พญ.อาภัสณี  โสภณสฤษฏ์สุข กรรมการกลาง
36. พญ.กรรณิการ์  พรพัฒน์กุล ที่ปรึกษา
37. นพ.เกรียงไกร  อัครวงศ์ ที่ปรึกษา
38. นพ.เติมชัย  ไชยนุวัติ ที่ปรึกษา
39. นพ.นุสนธิ์  กลัดเจริญ ที่ปรึกษา
40. นพ.พงษ์พีระ  สุวรรณกูล ที่ปรึกษา
41. นพ.พินิจ  กุลละวณิชย์ ที่ปรึกษา
42. พญ.บุษบา  วิวัฒน์เวคิน ที่ปรึกษา
43. นพ.มานิต  ลีโทชวลิต ที่ปรึกษา
44. พ.ต.อ.นพ.วรพันธุ์  เสาวรส ที่ปรึกษา
45. พล.ต.นพ.วิชัย  ชัยประภา ที่ปรึกษา
46. พญ.วีณา  วงศ์พานิช ที่ปรึกษา
47. พญ.ศศิประภา  บุญญพิสิฏฐ์ ที่ปรึกษา
48. นพ.สมหมาย  วิไลรัตน์ ที่ปรึกษา
49. นพ.สถาพร  มานัสสถิตย์ ที่ปรึกษา
50. นพ.สวัสดิ์  หิตะนันท์ ที่ปรึกษา
51. นพ.สัจพันธ์  อิศรเสนา ที่ปรึกษา
52. นพ.สิน อนุราษฎร์ ที่ปรึกษา
53. นพ.สุริยะ  จักกะพาก ที่ปรึกษา
54. พอ.นพ.สุรพล  สุรางค์ศรีรัฐ ที่ปรึกษา
55. พล.อ.ต.นพ.สุจินต์  จารุจินดา ที่ปรึกษา
56. นพ.สุชา  คูระทอง ที่ปรึกษา