GAT CSR

โครงการการให้ความรู้แก่ประชาชนและการส่องกล้องตรวจโรคทางเดินอาหารให้แก่ประชาชน โดย ฝ่ายกิจกรรมสังคม สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโรคกระเพาะอาหาร นับว่าเป็นปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฎิบัติ และปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยดังกล่าวมีการพัฒนาการทางการแพทย์ไปอย่างมากมาย ฝ่ายกิจกรรมสังคม สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ "ส่องกล้องกระเพาะอาหารและให้ความรู้แก่ประชาชน" ขึ้น เพื่อลดการเกิด morbidity และ mortality ของผู้ป่วยกลุ่มนี้ รู้ทั้งการให้ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับโรคในระบบทางเดินอาหารและโรคตับ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค การดำเนินโรค การป้องกัน การรักษาพยาบาลและวิธีการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ ที่ประชาชนสนใจ โดยจะมีการดำเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
ส่องกล้องตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล
ส่องกล้องตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2557 ณ รพ.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม
- ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร
- ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์
- ตรวจเลือดคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี

ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 ณ รพ.สุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
ส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2559 ณ รพ.ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2559 ณ รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
ส่องกล้องตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร