ABOUT GAT

นายแพทย์กำธร เผ่าสวัสดิ์
นายกสมาคมวาระ พ.ศ.2564-2565

กราบเรียนอาจารย์ที่รักและเคารพและสมาชิกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ที่นับถือ

ข้อบังคับของสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

  1. บำรุง ส่งเสริม และเผยแพร่วิทยาการทางการแพทย์ และการวิจัยเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
  2. ดูแลและควบคุมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow) สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  3. เผยแพร่ความรู้ทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารแก่ประชาชน
  4. ส่งเสริมสามัคคีธรรม จรรยาแพทย์และสวัสดิการของสมาชิก
  5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯกับประชาชน สถาบันการแพทย์ และองค์กรวิชาชีพอื่นๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ตามข้อบังคับของสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย นโยบายในปี 2564-2565 ของนายกสมาคมฯ มีดังต่อไปนี้

1. เสนอการจัดตั้ง Southeast Asia Gastroenterology Association ซึ่งมี 10 ประเทศ (ประเทศบรูไน ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย)

เมื่อ พ.ศ. 2545 เป็นช่วงที่มีการจัดการประชุม World Congress of Gastroenterology ที่กรุงเทพมหานคร อาจารย์เติมชัย ไชยนุวัติ ได้เริ่มจัดการประชุม ในกลุ่มประเทศ Southeast Asia Gastroenterology Conference อีก 2 ครั้งต่อมาหลังจากการประชุม World Congress of Gastroenterology และอาจารย์เติมชัย ไชยนุวัติ มีความคิดว่า ควรจะมีการประชุมทางวิชาการ ร่วมกันในกลุ่มประเทศ Southeast Asia อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2564 นี้ จึงพิจารณาจัดประชุม ASEAN Gastroenterology Conference ซึ่งได้ติดต่อทางด้านรัฐบาลแล้ว และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (สสปน ) (TCEB) โดยได้ติดต่อกับผู้อำนวยการบริหารไว้แล้ว เพื่อประโยชน์ ดังนี้

  1. เพื่อเป็นการทำงานร่วมกันของนักวิชาการ ของกลุ่มประเทศ ASEAN
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ในการทำวิจัย (เช่นการทำงานวิจัยของข้อมูล สปสช)
  3. เพื่อส่งเสริมการประชุมวิชาการนานาชาติในประเทศไทย เพื่อเป็นการทำตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นสมาชิกของ ASEAN และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อเป็น medical hub ซึ่งเป็นไปตามบทบาทของสมาคมฯ ข้อที่ 1, 2, 4 และ 5

 

2. Name award สำหรับแพทย์อาวุโสที่ทำประโยชน์ให้กับสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมาก

เพื่อนึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์แพทย์อาวุโสในอดีตที่ช่วยในการศึกษาทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและทำประโยชน์ในสมาคมฯ เป็นอย่างมาก เช่น มีการกำหนดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร และเริ่มการอบรม GI fellow ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536-2538 และการจัดประชุม International Gastroenterology Conference ซึ่งทำเงินให้กับประเทศและสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย จึงควรจะพิจารณาให้ประกาศเกียรติคุณ เป็น Name Award สำหรับแพทย์อาวุโส เช่น Professor Dr.Meinhard Classen ได้รับ Schindler Prize ของ Eropean Society of Endoscopy (ค.ศ.1970)

ทาง AGA ก็มี Julius Frienenwald Medal ซึ่งทาง AGA ได้พิจารณาดังนี้ “ this recognition prize honors an individual who has contributed significantly to AGA and has made lifelong contributions to the field of gastroenterology. This is the highest honor bestowed upon an AGA member.”

ดังนั้นสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ควรพิจารณาถึงคุณงามความดีของอาจารย์อาวุโส โดยการพิจารณา Name Award (เช่น รางวัล Vikit Viranuvatti) ให้กับอาจารย์แพทย์อาวุโสที่ทำประโยชน์ให้กับสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมาก ตามบทบาทในข้อที่ 4

 

3. การออกประกาศนียบัตรให้ GI fellow ปีที่ 2 ที่ทำการศึกษาต่อเพิ่มเติมทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

GI Fellow ปี 2 ที่จบไปแล้ว และได้รับการอบรมต่อควรจะให้ประกาศนียบัตร เพื่อประโยชน์ในด้านตำแหน่งและความก้าวหน้า เมื่อแพทย์กลับต้นสังกัด โดยให้ประกาศนียบัตร แก่ GI Fellow หลังจากจบปี 2 แล้ว และได้ฝึกงานทางด้าน Endoscopy , Motility และ Hepatology ซึ่งสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศนียบัตรให้แพทย์ที่จบการอบรมและได้วุฒิบัตรแล้วและรับการอบรมต่อทางด้าน Cardiac intervention (cardiac catheterization) ทางด้าน Electrophysiology (EP) และ Congestive heart failure โดยออกใบประกาศนียบัตร โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ถึงแม้จะเป็นหน้าที่ของสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย และสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) แต่ GI Fellow ปี 2 เป็นสมาชิกของสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ควรจะสนันสนุนให้ความช่วยเหลือด้วย ตามบทบาทในข้อที่ 2 และ 4

 

4. แพทย์ดีเด่น

เนื่องจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จะขอชื่อแพทย์ GI ดีเด่นประจำปีทุกปี และทางสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลให้แก่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และในปี 2563 ได้มีการพิจารณาแพทย์ดีเด่นของสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยและเสนอชื่อแพทย์ดีเด่นไปให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์เรียบร้อยแล้ว และในปี 2564 ได้มีการพิจารณาจะเลือกแพทย์ดีเด่นของสมาคมฯทุกปีในการประชุมของสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย โดยไม่รอการเสนอชื่อจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ตามบทบาทในข้อที่ 1, 3 และ 4

 

ขอสวัสดีปีใหม่และเนื่องศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบสิ่งดีงามและมีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตตลอดไป

นายแพทย์กำธร เผ่าสวัสดิ์
นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
วาระ พ.ศ.2564-2565