GAT ACADEMIC & GUIDELINE

ทุนสนับสนุนงานวิจัย  สำหรับสมาชิกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561

ทุนสนับสนุนงานวิจัย สำหรับสมาชิกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย มีนโยบายจัดสรรทุนสันบสนุนการวิจัยให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งทางพื้นฐานและทางคลินิก หรืองานวิจัยแบบ Routine to Research และ/หรืองานวิ...