ABOUT GAT

รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
วาระ พ.ศ. 2558-2559

พญ.วโรชา มหาชัย
พ.ศ. 2558-2559

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. พญ.วโรชา มหาชัย นายกสมาคม
2. พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ รั้งตำแหน่งนายก
3. นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ อุปนายก
4. นพ.รัฐกร วิไลชมน์ เลขาธิการ
5. พ.ต.หญิง พญ.จินดารัตน์ เจียเจษฏากุล รองเลขาธิการ
6. พ.อ.นพ.วานิช ปิยนิรันดร์ เหรัญญิก
7. นอ.นพ.ชินวัตร สุทธิวนา ประธานฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
8. นพ.กำธร  เผ่าสวัสดิ์ ประธานฝ่ายวิจัย
9. นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
10. พญ.ดวงพร วีระวัฒนกานนท์ ประธานฝ่ายวารสาร
11. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
12. นพ.พิศาล ไม้เรียง ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม
13. นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล ประธานฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
14. นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ ประธานฝ่ายหาทุน
15. พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ ประธานฝ่ายจริยธรรม
16. นพ.พิเศษ พิเศษพงษา ผู้แทนชมรมลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่
17. พญ.รภัส พิทยานนท์ ผู้แทนชมรมกระเพาะอาหาร
18. นพ.อภิชาติ แสงจันทร์ ผู้แทนชมรมตับอ่อนและทางเดินน้ำดี
19. นพ.กิตติ จันทร์เลิศฤทธิ์ กรรมการกลาง
20. นพ.คมสันต์ เลิศคูพินิจ กรรมการกลาง
21. พญ.ณัยชญา จํารูญกุล กรรมการกลาง
22. นพ.มล.ทยา กิติยากร กรรมการกลาง
23. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี กรรมการกลาง
24. นพ.ธีรนันท์ สรรพจิต กรรมการกลาง
25. พญ.นนทลี เผ่าสวัสดิ์ กรรมการกลาง
26. พญ.นภาพร จํารูญกุล กรรมการกลาง
27. พญ.บุบผา พรธิสาร กรรมการกลาง
28. พญ.ปิยธิดา หาญสมบูรณ์ กรรมการกลาง
29. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ กรรมการกลาง
30. พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร กรรมการกลาง
31. พญ.รัตนา บุญศิริจันทร์ กรรมการกลาง
32. นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ กรรมการกลาง
33. นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ กรรมการกลาง
34. น.อ.นพ.สุพจน์ ตันติพานิชธีระกุล กรรมการกลาง
35. นพ.อุทัย เก้าเอี้ยน กรรมการกลาง
36. พญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล ที่ปรึกษา
37. นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา ที่ปรึกษา
38. พญ.ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ ที่ปรึกษา
39. นพ.เติมชัย ไชยนุวัติ ที่ปรึกษา
40. นพ.ทวี รัตนชูเอก ที่ปรึกษา
41. นพ.ทองดี ชัยพานิช ที่ปรึกษา
42. นพ.บัญชา โอวาทฬารพร ที่ปรึกษา
43. นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ ที่ปรึกษา
44. นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ที่ปรึกษา
45. นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ ที่ปรึกษา
46. พ.ต.ท.นพ.ยืนยง เจียงวิริชัยกูร ที่ปรึกษา
47. พล.ต.นพ.วิชัย ชัยประภา ที่ปรึกษา
48. พญ.วีณา วงศ์พานิช ที่ปรึกษา
49. พญ.ศศิประภา บุญญพิสิฏฐ์ ที่ปรึกษา
50. นพ.สมพนธ์ บุณยคุปต์ ที่ปรึกษา
51. นพ.สวัสดิ์ หิตะนันท์ ที่ปรึกษา
52. นพ.สัจพันธ์ อิศรเสนา ที่ปรึกษา
53. นพ.สิน อนุราษฏร์ ที่ปรึกษา
54. นพ.สิริวัฒน์ อนันตพันธุ์พงศ์ ที่ปรึกษา
55. พล.อ.ต.นพ.สุจินต์ จารจุ ินดา ที่ปรึกษา
56. นพ.สุชา คูระทอง ที่ปรึกษา
57. พล.ท.นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล ที่ปรึกษา
58. นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร ที่ปรึกษา
59. พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษา
60. พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฏ์สุข ที่ปรึกษา
61. นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา