ABOUT GAT

บทบาทหน้าที่ของสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

  1. ส่งเสริมวิชาการและการประกอบโรคระบบทางเดินอาหาร ให้แพร่หลายกว้างขวางและถูกต้องตามหลักวิชา
  2. ส่งเสริมการวิจัยทางวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร
  3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นในระหว่างสมาชิกด้วยกัน และกับสมาคมสาขาวิชาเดียวกัน และต่างสาขาวิชาการทั้งในและนอกประเทศ
  4. สร้างสรรค์และส่งเสริมสามัคคีธรรมและจริยธรรม
  5. ช่วยเหลือและร่วมมือกับทางราชการและองค์การต่างๆ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางโรคระบบทางเดินอาหาร
  6. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาโรคระบบทางเดินอาหารให้แก่ประชาชน