ABOUT GAT

รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
วาระ พ.ศ. 2554-2555

นพ.อุดม คชินทร
พ.ศ. 2554-2555

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นพ.อุดม  คชินทร นายกสมาคม
2. นพ.พิศาล  ไม้เรียง รั้งตำแหน่งนายก
3. พญ.วโรชา  มหาชัย อุปนายก
4. นพ.ทวีศักดิ์  แทนวันดี เลขาธิการ
5. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย รองเลขาธิการ
6. พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ เหรัญญิก
7. นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ประธานฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
8. นพ.กำธร  เผ่าสวัสดิ์ ประธานฝ่ายวิจัย
9. นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
10. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา ประธานฝ่ายวารสาร
11. พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฏ์สุข ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
12. พอ.นพ.วานิช ปิยนิรันดร์ ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม
13. นพ.สมบัติ  ตรีประเสริฐสุข ประธานฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
14. นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ ประธานฝ่ายหาทุน
15. พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ ประธานฝ่ายจริยธรรม
16. นพ.รังสรรค์  ฤกษ์นิมิตร ผู้แทนชมรมเอ็นโดสโคปี้ย์
17. นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ ผู้แทนชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย
18. พล.ต.นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล ผู้แทนกลุ่มวิจัยโรคกระเพาะอาหาร
19. นพ.พิเศษ พิเศษพงษา ผู้แทนชมรมลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่
20. นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ ผู้แทนชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย
21. นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา ผู้แทนชมรมตับอ่อนและทางเดินน้ำดี
22. พญ.เฉลียว  ประสงค์สุขสันต์ กรรมการกลาง
23. พญ.ชวนพิศ สุทธินนท์ กรรมการกลาง
24. นอ.นพ.ชินวัตร์ สุทธิวนา กรรมการกลาง
25. พญ.ดวงพร ทองงาม กรรมการกลาง
26. นพ.ถนอม จิวสืบพงษ์  กรรมการกลาง
27. นพ.มล.ทยา กิติยากร กรรมการกลาง
28. พญ.นภาพร  จำรูญกุล กรรมการกลาง
29. พญ.บุบผา  พรธิสาร กรรมการกลาง
30. พญ.ปิยะธิดา หาญสมบูรณ์    กรรมการกลาง
31. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์     กรรมการกลาง
32. พ.ต.ท.นพ.ยืนยง เจียงวิริชัยกูร กรรมการกลาง
33. นพ.รัฐกร  วิไลชนม์ กรรมการกลาง
34. นอ.นพ.สุพจน์ ตันติพานิชธีระกุล กรรมการกลาง
35. นพ.อุทัย  เก้าเอี้ยน กรรมการกลาง
36. พญ.กรรณิการ์  พรพัฒน์กุล ที่ปรึกษา
37. นพ.กำพล  กลั่นกลิ่น ที่ปรึกษา
38. พญ.ชุติมา  ประมูลสินทรัพย์ ที่ปรึกษา
39. นพ.เติมชัย  ไชยนุวัติ ที่ปรึกษา
40. นพ.ทวี  รัตนชูเอก ที่ปรึกษา
41. นพ.ทองดี ชัยพานิช ที่ปรึกษา
42. นพ.นุสนธิ์  กลัดเจริญ ที่ปรึกษา
43. นพ.บัญชา  โอวาทฬารพร  ที่ปรึกษา
44. พญ.บุษบา  วิวัฒน์เวคิน ที่ปรึกษา
45. นพ.พงษ์พีระ  สุวรรณกูล ที่ปรึกษา
46. นพ.พินิจ  กุลละวณิชย์ ที่ปรึกษา
47. นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ ที่ปรึกษา
48. นพ.มานิต  ลีโทชวลิต ที่ปรึกษา
49. พ.ต.อ.นพ.วรพันธุ์  เสาวรส ที่ปรึกษา
50. พล.ต.นพ.วิชัย  ชัยประภา ที่ปรึกษา
51. พญ.วิภากร เพิ่มพูล ที่ปรึกษา
52. พญ.วีณา  วงศ์พานิช ที่ปรึกษา
53. พญ.ศศิประภา  บุญญพิสิฏฐ์ ที่ปรึกษา
54. นพ.สถาพร  มานัสสถิตย์ ที่ปรึกษา
55. นพ.สมพนธ์ บุณยคุปต์  ที่ปรึกษา
56. นพ.สมหมาย  วิไลรัตน์ ที่ปรึกษา
57. นพ.สวัสดิ์  หิตะนันท์  ที่ปรึกษา
58. นพ.สัจพันธ์  อิศรเสนา ที่ปรึกษา
59. นพ.สิน อนุราษฎร์ ที่ปรึกษา
60. นพ.สิริวัฒน์ อนันตพันธุ์พงศ์ิ  ที่ปรึกษา
61. นพ.สุชา  คูระทอง ที่ปรึกษา
62. นพ.สุริยะ  จักกะพาก ที่ปรึกษา
63. พล.อ.ต.นพ.สุจินต์  จารุจินดา ที่ปรึกษา
64. พอ.นพ.สุรพล  สุรางค์ศรีรัฐ ที่ปรึกษา
65. นพ.องอาจ  ไพรสณฑรางกูร  ที่ปรึกษา
66. พล.ต.นพ.อนุชิต  จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษา