ABOUT GAT

รายนามนายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2504 - ปัจจุบัน)

พ.ศ. 2504 - 2505 และ พ.ศ. 2508 - 2515
นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
ผู้ก่อตั้ง และ นายกคนที่ 1

พ.ศ. 2506 - 2507
นพ.อุดม โปษะกฤษณะ

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 2

พ.ศ. 2516 - 2517
นพ.สมพนธ์ บุณยคุปต์

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 3

พ.ศ. 2518 - 2519 และ พ.ศ. 2526 - 2527
นพ.สมหมาย วิไลรัตน์

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 4

พ.ศ. 2520 - 2521
นพ.อุกฤษต์ เปล่งวาณิช

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 5

พ.ศ. 2522 - 2523
นพ.เกรียงไกร อัครวงศ์

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 6

พ.ศ. 2524 - 2525
พล.อ.ต.นพ.สุจินต์ จารุจินดา

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 7

พ.ศ. 2528 - 2529
นพ.อเนก ยุวจิตติ

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 8

พ.ศ. 2530 - 2531 และ พ.ศ. 2534 - 2535
นพ.เติมชัย ไชยนุวัติ

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 9

พ.ศ. 2532 - 2533
นพ.สุชา คูระทอง

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 10

พ.ศ. 2536 - 2537
นพ.สัจจพันธ์ อิศรเสนา

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 11

พ.ศ. 2538 - 2539
นพ.พินิจ กุลละวณิชย์

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 12

พ.ศ. 2540 - 2541
นพ.สวัสดิ์ หิตะนันท์

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 13

พ.ศ. 2542 - 2543
พญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 14

พ.ศ. 2544 - 2545
พญ.ศศิประภา บุญญพิสิฏฐ์

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 15

พ.ศ. 2546 - 2547
นพ.บัญชา โอวาทฬารพร์

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 16

พ.ศ. 2548 - 2549
นพ.สถาพร มานัสสถิตย์

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 17

พ.ศ. 2550 - 2551
พญ.ชุติมา ประมูลสินทรัพย์

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 18

พ.ศ. 2552 - 2553
นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 19

พ.ศ. 2554
นพ.อุดม คชินทร

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 20

พ.ศ. 2555 - 2557
นพ.พิศาล ไม้เรียง

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 21

พ.ศ. 2558 - 2559
พญ.วโรชา มหาชัย

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 22

พ.ศ. 2560 - 2561
พญ. โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 23

พ.ศ. 2562 - 2563
นพ.สิน อนุราษฎร์

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 24

พ.ศ. 2564 - 2565
นพ.กำธร เผ่าสวัสดิ์

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 25

พ.ศ. 2566 - 2567
นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
นายกคนที่ 26