ABOUT GAT

รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
วาระ พ.ศ. 2562-2563

นพ. สิน อนุราษฎร์
พ.ศ. 2562-2563

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นพ.สิน อนุราษฎร์ นายกสมาคม
2 นพ.กำธร เผ่าสวัสดิ์ ผู้รั้งตำแหน่งนายก
3 นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ อุปนายก
4 นพ.พิเศษ พิเศษพงษา เลขาธิการ
5 พญ.รภัส พิทยานนท์ รองเลขาธิการ
6 นพ.สิริวัฒน์ อนันตพันธุ์พงศ์ เหรัญญิก
7 นพ.พงษ์ภพ อินทรประสงค์ ปฏิคมและสวัสดิการ
8 พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฏ์สุข ประธานฝ่ายวิจัย
9 นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
10 นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย ประธานฝ่ายวารสาร
11 นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
12 นพ.มล.ทยา กิติยากร ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม
13 พญ.สติมัย อนิวรรณน์ ประธานฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
14 นพ.สุริยะ จักกะพาก ประธานฝ่ายหาทุน
15 นพ.สถาพร มานัสสถิตย์ ประธานฝ่ายจริยธรรม
16 นพ.รัฐกร วิไลชนม์ ผู้แทนชมรมโรคกระเพาะอาหาร
17 นพ.จุลจักร ลิ่มศรีวิไล ผู้แทนชมรมลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่
18 พ.อ.นพ. กฤษณ์ อุปัชฌาย์ กรรมการกลาง
19 นพ.คมสันต์ เลิศคูพินิจ กรรมการกลาง
20 น.ต.พญ.ชนันทา หงส์ธนากร กรรมการกลาง
21 น.อ.นพ. ชินวัตร์ สุทธิวนา กรรมการกลาง
22 พญ.ธนิตา สุทธิชัยมงคล กรรมการกลาง
23 นพ.ธเนศ ชิตาพนารักษ์ กรรมการกลาง
24 นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ กรรมการกลาง
25 พญ.นภาพร จำรูญกุล กรรมการกลาง
26 นพ.นรินทร์ อจละนันท์ กรรมการกลาง
27 พญ.บุบผา พรธิสาร กรรมการกลาง
28 พญ.ปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ กรรมการกลาง
29 นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช กรรมการกลาง
30 นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ กรรมการกลาง
31 นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา กรรมการกลาง
32 นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร กรรมการกลาง
33 พญ.รัตนา บุญศิริจันทร์ กรรมการกลาง
34 นพ.อุทัย เก้าเอี้ยน กรรมการกลาง
35 นพ.โอฬาร วิวัฒนาช่าง กรรมการกลาง
36 พญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล ที่ปรึกษา
37 นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา ที่ปรึกษา
38 พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ ที่ปรึกษา
39 พญ.ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ ที่ปรึกษา
40 นพ.เติมชัย ไชยนุวัติ ที่ปรึกษา
41 นพ.ทวี รัตนชูเอก ที่ปรึกษา
42 พญ.นนทลี เผ่าสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
43 นพ.บัญชา โอวาทฬารพร ที่ปรึกษา
44 นพ.ประเดิมชัย คงคำ ที่ปรึกษา
45 นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ที่ปรึกษา
46 นพ.พิศาล ไม้เรียง ที่ปรึกษา
47 พญ.วโรชา มหาชัย ที่ปรึกษา
48 พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ ที่ปรึกษา
49 พล.ต.นพ.วิชัย ชัยประภา ที่ปรึกษา
50 นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
51 พญ.ศศิประภา บุญญพิสิฏฐ์ ที่ปรึกษา
52 พญ.ศิวะพร ไชยนุวัติ ที่ปรึกษา
53 นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข ที่ปรึกษา
54 นพ.สวัสดิ์ หิตะนันท์ ที่ปรึกษา
55 นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ ที่ปรึกษา
56 พล.ท.นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล ที่ปรึกษา
57 นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร ที่ปรึกษา
58 พญ.อภิญญา ลีรพันธ์ ที่ปรึกษา
59 นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา