ABOUT GAT

รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
วาระ พ.ศ. 2552-2553

นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร
พ.ศ. 2552-2553

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นพ.องอาจ  ไพรสณฑรางกูร นายกสมาคม
2. นพ.อุดม  คชินทร  รั้งตำแหน่งนายก
3. นพ.พิศาล  ไม้เรียง อุปนายก
4. นพ.สมชาย  ลีลากุศลวงศ์ เลขาธิการ
5. นพ.พูลชัย  จรัสเจริญวิทยา รองเลขาธิการ
6. นพ.สิริวัฒน์  อนันตพันธุ์พงศ์ เหรัญญิก
7. นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ ปฎิคมและสวัสดิการ
8. นพ.กำธร  เผ่าสวัสดิ์ ประธานฝ่ายวิจัย
9. พญ.วโรชา  มหาชัย ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
10. พญ.ดวงพร  ทองงาม ประธานฝ่ายวารสาร
11. พญ.วัฒนา  สุขีไพศาลเจริญ  ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
12. นพ.ทองดี  ชัยพานิช ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม
13. พอ.นพ.สุรพล  สุรางค์ศรีรัฐ ประธานฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
14. พล.ต.นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล ประธานฝ่ายหาทุน
15. นพ.จรินทร์  โรจน์บวรวิทยา ประธานฝ่ายจริยธรรม
16. นพ.รังสรรค์  ฤกษ์นิมิตร ผู้แทนชมรมเอ็นโดสโคปี้ย์
17. นพ.สุริยะ  จักกะพาก ผู้แทนชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย
18. พญ.โฉมศรี  โฆษิตชัยวัฒน์ ผู้แทนกลุ่มวิจัยโรคกระเพาะอาหาร
19. นพ.สุพจน์  พงศ์ประสบชัย ผู้แทนชมรมลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่
20. นพ.ทวีศักดิ์  แทนวันดี ผู้แทนชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย
21. นพ.ทวี  รัตนชูเอก ผู้แทนชมรมตับอ่อนและทางเดินน้ำดี
22. พญ.เฉลียว  ประสงค์สุขสันต์ กรรมการกลาง
23. นท.นพ.ชินวัตร์  สุทธิวนา กรรมการกลาง
24. พญ.นภาพร  จำรูญกุล กรรมการกลาง
25. พญ.บุบผา  พรธิสาร กรรมการกลาง
26. นพ.ปิยะวัฒน์  โกมลมิศร์ กรรมการกลาง
27. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ กรรมการกลาง
28. นพ.พิสิฐ  ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการกลาง
29. นพ.ราวิน  โซนี กรรมการกลาง
30. พอ.นพ.วานิช  ปิยนิรันดร์         กรรมการกลาง
31. นพ.ศตวรรษ  ทองสวัสดิ์         กรรมการกลาง
32. นพ.สุนทร  ชินประสาทศักดิ์ กรรมการกลาง
33. นพ.สุพจน์  ตันติพานิชธีระกุล กรรมการกลาง
34. พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข กรรมการกลาง
35. นพ.อุทัย  เก้าเอี้ยน กรรมการกลาง
36. พญ.กรรณิการ์  พรพัฒน์กุล ที่ปรึกษา
37. นพ.กำพล  กลั่นกลิ่น ที่ปรึกษา
38. พญ.ชุติมา  ประมูลสินทรัพย์ ที่ปรึกษา
39. นพ.เติมชัย  ไชยนุวัต ที่ปรึกษา
40. นพ.ถนอม  จิวสืบพงษ์ ที่ปรึกษา
41. นพ.รัฐกร  วิไลชนม์ ที่ปรึกษา
42. นพ.นุสนธิ์  กลัดเจริญ  ที่ปรึกษา
43. นพ.พงษ์พีระ  สุวรรณกูล ที่ปรึกษา
44. นพ.พินิจ  กุลละวณิชย์ ที่ปรึกษา
45. พญ.บุษบา  วิวัฒน์เวคิน ที่ปรึกษา
46. นพ.บัญชา  โอวาทฬารพร ที่ปรึกษา
47. นพ.มานิต  ลีโทชวลิต ที่ปรึกษา
48. พ.ต.อ.นพ.วรพันธุ์  เสาวรส ที่ปรึกษา
49. พล.ต.นพ.วิชัย  ชัยประภา ที่ปรึกษา
50. พญ.วีณา  วงศ์พานิช ที่ปรึกษา
51. พญ.ศศิประภา  บุญญพิสิฏฐ์ ที่ปรึกษา
52. นพ.สมหมาย  วิไลรัตน์ ที่ปรึกษา
53. นพ.สถาพร  มานัสสถิตย์  ที่ปรึกษา
54. นพ.สวัสดิ์  หิตะนันท์ ที่ปรึกษา
55. นพ.สัจพันธ์  อิศรเสนา ที่ปรึกษา
56. นพ.สิน อนุราษฎร์ ที่ปรึกษา
57. พล.อ.ต.นพ.สุจินต์  จารุจินดา ที่ปรึกษา
58. นพ.สุชา  คูระทอง  ที่ปรึกษา
59. พล.ต.นพ.อนุชิต  จูฑะพุทธิ  ที่ปรึกษา