GAT NEWS & ACTIVITIES

ตามที่สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนั้น ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ที่ประชุมมีมติให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยแก่สมาชิกสมาคม ดังนั้น สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยขอแจ้งให้ท่านทราบว่าสมาคมฯ มีทุนสนับสนุนสำหรับงานวิจัยต่างๆ ซึ่งท่านสามารถขอรับทุนได้ โดยส่ง proposal และงบประมาณได้ที่นายแพทย์กำธร เผ่าสวัสดิ์ E-mail : vichaiyut19@gmail.com