GAT ACADEMIC & GUIDELINE

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย มีนโยบายจัดสรรทุนสันบสนุนการวิจัยให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งทางพื้นฐานและทางคลินิก หรืองานวิจัยแบบ Routine to Research และ/หรืองานวิจัยที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์ในพื้นที่ที่สมาชิกท่านนั้นปฏิบัติงานอยู่

เอกสาร