GAT NEWS & ACTIVITIES

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย  มีนโยบายจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งทางพื้นฐานและทางคลินิก หรืองานวิจัยแบบ routine to research และ/หรืองานวิจัยที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์ในพื้นที่ที่สมาชิกท่านนั้นปฏิบัติงานอยู่ จึงกำหนดระเบียบการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ตามรายละเอียดในเอกสารด้านล่าง

ระยะเวลาในการรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2562 โดยส่งแบบฟอร์มการขอทุน ตามเอกสารที่แนบ ไปที่คุณพรทิพย์ จิณแพทย์ email: porntip.jinpat@gmail.com