นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์

อายุรแพทย์โดดเด่น ด้านวิชาการ พ.ศ.2555

นพ.รังสรรค์  ฤกษ์นิมิตร

อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น พ.ศ.2556

นพ.เอลวิล เพชรปลูก

อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น พ.ศ.2557

นพ.พิศาล  ไม้เรียง

อายุรแพทย์แพทย์ดีเด่น ด้านครูแพทย์ พ.ศ.2558

นพ.ประเดิมชัย คงคำ

อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น พ.ศ. 2559

นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

อายุรแพทย์ดีเด่น ด้านการบริการคลินิก พ.ศ.2560

นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์

นักวิจัยดีเด่น พ.ศ.2560