ABOUT GAT

รายนามสมาชิกวิสามัญและสมทบ
สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล
1 ดิลก ทิวทอง นพ
2 นวลศรี ทิวทอง พญ
3 ประพาฬ ยงใจยุทธ นพ.
4 วันดี วราวิทย์ พญ.
5 วิโรจน์ เศรษฐิน นพ
6 กรทอง อัศวาณิชย์ พญ.
7 วิทยา พึ่งพาพงศ์ นพ
8 วิสุทธิ์ จันทร์เครือ นพ
9 วิชัย เจริญวงศ์ นพ.
10 วิบูล สัจกุล นพ
11 วิชิต เอี่ยมอร่าม นพ
12 ธีระ ศักดิยากร นพ.
13 สมพร จามิกรณ์ นพ
14 บุญช่วย ตั้งบุญธินา นพ.
15 ศิริวรรณ สิริกวิน พญ
16 สัมพันธ์ วัฒนปัญญาสกุล นพ
17 สุพงษ์ เขมโฆษิต นพ
18 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ นพ
19 ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์ นพ.
20 สุรศักดิ์ ลีลาธนมงคล นพ
21 บรรจง ภูมิบุญชู นพ
22 ประภาพร พิมพ์พิไล พญ
23 ไพศาล แสงสอาด นพ.
24 ดาวัลย์ อนุวุฒินาวิน พญ
25 ทวีสิน ตันประยูร นพ.
26 สมจิตร พฤกษะริตานนท์ พญ
27 อรุณ โรจนสกุล นพ.
28 สมวงศ์ รัตนไชย นพ
29 สรรชัย กาญจนลาภ นพ
30 กำพล เลาหแสงเพ็ญ นพ.
31 สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ นพ
32 อุดม วาริทนันท์ นพ
33 สุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์ พญ
34 สมเดช แจ้งศรีสุข นพ
35 สุมิต วงศ์เกียรติขจร นพ
36 สุรชัย สุรางค์ศรีรัฐ นพ
37 จักรพันธ์ เอื้อนรเศรษฐ์ นพ.
38 สาวิตร โฆษิตชัยวัฒน์ นพ
39 โอภาส วิริยะพันธุ์ นพ
40 สามารถ ตันอริยกุล นพ
41 สุภัทร ภูรยานนท์ชัย นพ
42 ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์ นพ
43 อนันต์ชัย เดชอมรธัญ นพ
44 สรายุทธ นิ่มละมัย นพ
45 ประสิทธ์ วัฒนาภา นพ
46 สมบูรณ์ คุโรปกรณ์พงษ์ นพ
47 นิพัทธ์ สีมาขจร นพ.
48 สมพงษ์ ลิ้มศุภวานิช นพ
49 วินัย แช่มปรีดา นพ
50 อดิศร พุทธิศรี นพ
51 สมศักดิ์ คุณจักร นพ
52 วารินทร์ วชิรปัญญานุกูล นพ
53 สมฤทธิ์ สินธัญญาธรรม นพ
54 กิฎาพล วัฒนกูล นพ.
55 กิติศักดิ์ เทพสุวรรณ นพ
56 ชลีวรรณ พุฒิพัฒนา นพ
57 อิสระ หัสดินทร์ นพ
58 สมบัติ ภูนวกุล นพ
59 ธเนศ รังษีขจี นพ
60 นิธิวดี สินธุฉัตร พญ
61 อังศนา นิ่มกาญจน์ พญ
62 อำนวย พิพิธเวช นพ
63 สุจิน ห้วยเรไร นพ
64 วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล นพ
65 สัญญา สุขพณิชนันท์ นพ
66 อุดร อินทุวัฒนกุล นพ
67 วิทยา ยุทธวรวิทย์ นพ
68 ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ นพ
69 สุธีร์ กิตติธรกุล นพ
70 เพชร เกษตรสุวรรณ นพ
71 วชิรา ธนาประชุม นพ
72 โอภาส อินทรสุขุม นพ
73 พัฒนา เบ้าสามร นพ
74 พยงค์ งามเพ็ชร นพ
75 สุวิชา กิตติมงคลมา นพ
76 ชมพูพร แสงบริสุทธิ์ พญ
77 สุรัตน์ ประเสริฐสุข นพ
78 สุรางค์รัตน์ เจียรวิชญ์ พญ
79 พิมุข เทพมงคล นพ
80 วิไลศรี คล่องสั่งสอน พญ
81 สาวิตรี จันทนราช พญ
82 ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช นพ
83 เล็ก สุพันธุชัยกุล นพ
84 วิโรจน์ คงสวัสดิ์ นพ
85 กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ นพ
86 ปณิธาน สื่อมโนธรรม นพ
87 สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ นพ
88 วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย นพ
89 ศศิธร พินิจผล พญ
90 ชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ พญ
91 ชาญกิจ วัฒนไวฑูรย์ชัย นพ
92 ธวัชชัย อัครวิพุธ นพ
93 รดีวันต์ มงคลศุภวาร พญ
94 วิสันต์ สิรินทรโสภณ นพ
95 นิธิพัฒน์ ศิริพันธ์ นพ
96 มรกต ภัทรพงศ์สินธุ์ พญ
97 ศิริชัย ภัณฑ์กิจนิรันดร นพ
98 สุรชัย เซี้ยบุญคณา นพ
99 สุชาติ เอื้อพันธุ์พงศ์ นพ
100 ศุภพงศ์ เกษตรสุนทร นพ
101 จุมพล วิลาศรัศมี นพ
102 คัทมอญ เลิงเวหาสถิตย์ พญ
103 ชฎิล ธาระเวช นพ
104 ธีรพล สุขมาก นพ
105 ภัสสร สื่อยรรยงศิริ พญ
106 สถิตย์วงศ์ ชยางศุ นพ
107 สุธี โรจนวิไลกุล นพ
108 กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม นพ
109 ธิติ แสวงธรรม นพ
110 นเรนทร์ โชติรสนิรมิต นพ
111 รเมศ ว่องวิไลรัตน์ นพ
112 เอกชัย สิงหติราช นพ
113 ปกรณ์ วิทยประภารัตน์ นพ
114 กวิญ ลีละวัฒน์ นพ
115 จุฬาภรณ์ จตุปาริสุทธิ์ พญ
116 ศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ นพ
117 ดุษฎี สกลยา พญ
118 ธารินี ศรีพัฒน์พิริยกุล พญ
119 ประดิษฐ์ ว่องพรรณงาม นพ
120 มนต์ชัย เย็นสุข นพ
121 วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา นพ.
122 สุนทร ธีรพัฒนพงศ์ นพ
123 สุวิศิษฎ์ เชี่ยวธนะกุล นพ
124 กิตติพงศ์ มโนทัย นพ
125 กัมพล โกสินทร์ตระการ นพ
126 กาญจนา อุดมชัยกุล พญ
127 ขจร ตีรณธนากุล นพ
128 ชาญชัย ศิลพิพัฒน์ นพ
129 มุกดา สุดงาม พญ
130 วิบูลย์ บุญสร้างสุข นพ
131 อรอุมา ชุติเนตร พญ
132 อำพล เวหะชาติ นพ
133 อุดม วงศาสุลักษณ์ นพ
134 ปิติ คูวณิชย์วงศ์ นพ
135 องอาจ สิกขมาน นพ
136 นภัทร เขียวอ่อน พญ
137 จิตติพร ภู่รัตนมาลย์ พญ
138 พาริชา เชาวลิต พญ
139 ปรีดี โฆสิตะมงคล นพ
140 พงศธร คชเสนี นพ
141 ภัสสรา เลียงธนสาร พญ
142 วีรยะ เภาเจริญ นพ
143 ทิพาพร ธาระวานิช พญ
144 ธีรศักดิ์ เกียรติปฐมชัย นพ
145 บุษรา เทพาวัฒนาสุข พญ
146 รสสุคนธ์ ลิขิตจิตถะ พญ
147 สมพล คีรีวงก์ นพ
148 ประทิน นาคชื่น นพ
149 ปรียา เตชเพ็ญพันธ์ พญ
150 พรเทพ วัฒนศรีสาโรช นพ
151 ศิวัตน์ กิรติเสวี นพ
152 สาธิต คูระทอง นพ
153 สุพรรณี จิรจริยาเวช พญ
154 อร่าม พูนศรีอร่าม นพ
155 ภัทราภรณ์ หาญพานิชเจริญ พญ
156 พิเชฐ หล่อวินิจนันท์ นพ
157 สุรัตน์ สิงห์มณีสกุลชัย นพ
158 ธวัชชัย เขมธโช (ทรัพย์ประพฤทธิ์) พภ.
159 ศรีเพชรรัตน์ เมฆวิวัฒนาวงศ์ พญ
160 สมพร ฉันท์พุทธิเวท นพ
161 พีระวัฒน์ บุนยตีรณะ นพ
162 สมสุข ตติยานุพันธ์วงศ์ พญ
163 กษยา ตันติผลาชีวะ พญ.
164 สมชาย มีศิริ นพ.
165 สมพร วงศ์เราประเสริฐ พญ
166 กอบโชค วรธนารัตน์ นพ
167 เบญจพร สุขประพฤติ พญ
168 นภดล ลาภเจริญทรัพย์ นพ
169 เพ็ญสุภา รวีเลิศ พญ
170 นิธิภัทร์ กตัญญูกุล นพ
171 เรวัตร จงพิพิธพร นพ
172 ชญานุตม์ สุวรรณเพ็ญ พญ
173 เปี่ยมสุข สฤกพฤกษ์ พญ
174 ศิวพร แสงโสมแจ่ม พญ
175 มณีรัตน์ ชยานุภัทร์กุล พญ
176 สุนิดา ชอบสงบ พญ.
177 เธียร จ่างรัตศศพินทุ นพ.
178 สมภพ ไพบูลย์ศิริจิต นพ
179 โชคชัย กิติญาณปัญญา นพ
180 วิโรจน์ เหล่าสุนทรศรี นพ
181 กษริน ศรีฉัตราภิมุข พญ
182 สุพีรา วิทยเลิศปัญญา พญ
183 ศิริกุล ชัยพิสิทธิ์สุกุล พญ
184 ไพศิษฏ์ ศิริวิทยากร นพ.
185 ปูชนียะดา ฝึกฝน พญ
186 Chintana Wide พญ.
187 กันทิมา ธัญญาวุฒิ พญ.
188 ชุติพันธ์ ปังสกุลยานนท์ นพ
189 นภดล สวันตรัจนิ์ นพ
190 นภดล วังราช นพ
191 พิมพรรณ วัชรประภาพงศ์ ภญ.
192 เพ็ญใจ อนันตพฤทธิ์ ภก.
193 เมธี ลิมปุวัฒนพร นพ
194 ศุภชาญ ฉายพุทธ ภก.
195 สมหมาย ประไพพานิช นพ
196 มนตรี คุรุรัตน์สกุล นพ.
197 เทอดชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ นพ.