Professor
Vikit Viranuvatti
    The Gastroenterological Association of Thailand was founded by Professor Vikit Viranuvatti on 19 July 1960. With the starting members of 34, the association has been grown up successfully...
 • อ่านต่อ
 • จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 111
 • อ่านฉบับย้อนหลัง
 • แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีและซีเรื้อรัง ในประเทศไทย ปี 2559 (สมาคมโรคตับ)
  แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558
  เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร (2557)
 • ดูทั้งหมด
 • 11/05/16
  ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ IBD
  07/01/16
  สมาชิก GAT เข้าร่วมงานประชุม APDW ประเทศไต้หวัน
  07/01/16
  ภาพกิจกรรมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 55 23-25 พย. 2558
 • ดูทั้งหมด
 •  Copyright 2011 © The Gastroenterological Association of Thailand
  Visitors Since July 2011