GAT NEWS & ACTIVITIES

GI Tournament

 

 

 

นพ.พีระนาท โชติวิทยธารากร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ประจำปี 2560 

 

 

 

 

นพ.สรารักษ์ ชูสกุล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2560 

 

 

 

 

พญ.ศุภฤดี  บุญญกาศ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2560 

 

 

 

 

นพ.ศุภวัฒน์ จิรไพโรจน์ ได้รับรางวัล Ipad Pro

 

 

 

 

พญ.รจนา ธนะเจริญกิจ ได้รับรางวัล Ipad Pro

 

 

 

 

พญ.วรวรรณ บุญรักษา ได้รับรางวัล Ipad Pro