GAT ACADEMIC & GUIDELINE

รายนามแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (เฟลโลว์) อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (ที่ผ่านการฝึกอบรม ตั้งแต่ปีพ.ศ.2538-ปัจจุบัน)

 1. นพ. กฤษฎา จำนงค์กิจพานิช
 2. นพ. กฤษณ์ อุปัชฌาย์
 3. นพ. ก่อเดช เฉลิมชัย
 4. นพ. ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์
 5. นพ. กิตติ ชื่นยง
 6. พญ. กิตติสุข พิทยาศิริ
 7. นพ. ขจรศักดิ์ มีมงคลกุลดิลก
 8. นพ. คมสันต์ เลิศคูพินิจ
 9. นพ. คิมห์ อิทธิกุล
 10. นพ. จตุรงค์ อมรรัตนโกศล
 11. นพ. จรูญ ชาสวัสดิ์
 12. นพ. จักรพันธ์ โอแสงธรรมนนท์
 13. พญ. จันทร์รุ่ง สิทธิพงศ์
 14. พญ. จารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์
 15. พญ. จารุวรรณ ปวิตรปก
 16. นพ. จารุวัตร ยศสมบัติ
 17. พญ. จินดารัตน์ เจียเจษฏากุล
 18. นพ. จิรสิทธิ์ ถาวรบุตร
 19. นพ. จีระศักดิ์ อินทรรุกขา
 20. นพ. เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
 21. พญ. ชนันทา หงส์ธนากร
 22. นพ. ชัชวาลย์ วงศ์จิตรัตน์
 23. นพ. ชัยวัฒน์ ประดิษฐทองงาม
 24. นพ. ชาติชัย ชลสุวรรณกุล
 25. นพ. ชินวัตร สุทธิวนา
 26. นพ. ชุมพล แย้มเจริญ
 27. พญ. ฐนิสา พัชรตระกูล
 28. พญ. ฐิติมา วุฒิวิวัฒนกุล
 29. พญ. ฐิรดา ทองใบ
 30. พญ. ณัฐญา ตั่งมั่นคงวรกูล
 31. นพ. ณัฐพล ไชยนุวัติ
 32. นพ. ดนัย ลิ้มมธุรสสกุล
 33. พญ. ดรุณี วิสุทธิศิริ
 34. พญ. ดวงพร ทองงาม
 35. พญ. ดวงพร โชคมงคลกิจ
 36. พญ. ดิษยา ชวลิตธำรง
 37. พญ. ถิรทัย เตรีกุล
 38. นพ. ทศพล เจริญวุฒิ
 39. พญ. ทัศนีย์ ศรีประยูร
 40. นพ. เทพสรรค์ สีอร่ามรุ่งเรือง
 41. นพ. ธงชัย ทางธนกุล
 42. นพ. ธนกรณ์ หาญสมบูรณ์
 43. นพ. ธเนศ ชิตาพนารักษ์
 44. นพ. ธรณัส กระต่ายทอง
 45. นพ. ธวัช มงคลพร
 46. นพ. ธีรนันท์ สรรพจิต
 47. นพ. ธีระพงษ์ สุขไพศาล
 48. นพ. นพพร อนุกูลการกุล
 49. พญ. นพวรรณ วิภาวตกุล
 50. นพ. นพวุฒิ กีรติกรณ์สุภัค
 51. นพ. นรินทร์ อจละนินท์
 52. พญ. นวลทิพย์ วิจิตรจรรยากุล
 53. นพ. นัทธิวุธ วัฒนารักษ์สกุล
 54. พญ. นันทนา ไพบูลย์
 55. พญ. น้ำทิพย์ อารยะสกุลวงศ์
 56. พญ. นิศา สันติลีลาวุฒิ
 57. นพ. บุญชัย โควาดิสัยบุรณะ
 58. นพ. บุญชัย สุธีสุนทรธรรม
 59. นพ. บุญฤทธิ์ วิทยสินธนา
 60. พญ. บุบผา พรธิสาร
 61. นพ. ประเดิมชัย คงคำ
 62. นพ. ประภัสสร์ สมิติษเฐียร
 63. นพ. ประเสริฐ แก้วสมนึกสกุล
 64. พญ. ปริฉัตร สาครินทร์
 65. พญ. ปิตุลักษณ์ เสรเมธากุล
 66. พญ. ปิยนันท์ ชนไมตรี
 67. นพ. ปิยพันธ์ รุธิรโก
 68. พญ. ปิยะธิดา บุญที
 69. นพ. ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
 70. พญ. ผุสดี โรจน์พลากร
 71. นพ. เผด็จ เวศกิจกุล
 72. นพ. เผด็จ หนูพันธ์
 73. พญ. พ วงเพ็ญ แก้วพรหม
 74. นพ. พงษ์สิทธิ์ วงศ์กุศลธรรม
 75. พญ. พนิดา ทองอุทัยศรี
 76. นพ. พรชัย ตั้งกิจวานิชย์
 77. นพ. พิชัย ธนสุทธิเวศน์
 78. นพ. พิพัฒ พรหมลิขิตชัย
 79. นพ. พิเศษ พิเศษพงษา
 80. นพ. พิสิทธิ์ น้าประเสริฐ
 81. นพ. พิสิฐ ตั้งกิจวานิช
 82. นพ. พิสุทธิ์ พรหมลิขิตชัย
 83. นพ. พูลชัย จรัสเจริญวิทยา
 84. นพ. ภัทรกิติ์ กิจจาธิป
 85. นพ. ภัทรพงศ์ กมลาภรณ์
 86. นพ. ภาณุสิต เพชราภิรัชต์
 87. นพ. ภูมิมาศ เอื้อสุขพันธ์ปราณี
 88. นพ. ภูสิฐ โพธิวีรวงศ์
 89. นพ. มงคล หง ษ์ ศิรินิรชร
 90. พญ. มณฑิรา มณีรัตนะพร
 91. นพ. ยศพร โสภณธนะศิริ
 92. นพ. ยืนยง เจียงวิริชัยกูร
 93. นพ. ยุทธนา ศตวรรษธำรง
 94. พญ. รติมา ลือวิบูลย์รัตน์
 95. นพ. ระพีพันธุ์ กัลยาวินัย
 96. นพ. รัฐกร วิไลชนม์
 97. พญ. รัตติกร ชนะตรีรัตนพันธุ์
 98. พญ. รัตนา บุญศิริจันทร์
 99. นพ. ราชิน ไพบูลย์พร
 100. พญ. รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ
 101. พญ. ลักษณา ธำรงวิทวัสพงศ์
 102. นพ. วรพจน์ นรสุชา
 103. พญ. วรมน เจียมศรีพงษ์
 104. นพ. วรยศ บุญราช
 105. พญ. วรัญญา กิจคุณาเสถียร
 106. นพ. วรายุ ปรัชญกุล
 107. นพ. วราวุฒิ บูรณวุฒิ
 108. นพ. วัชรินทร์ อภิรักษ์ขิต
 109. นพ. วัชรศักดิ์ โชติยะปุตตะ
 110. นพ. วัฒนายุทธ สรรพานิช
 111. พญ. วัฒาวรรณ ลักษณ์ศิริ
 112. นพ. วาทกวี วิมลเฉลา
 113. นพ. วานิช ปิยนิรันดร์
 114. นพ. วิชัย วิริยะอุตสาหกุล
 115. นพ. วิชัย ศิริบุญคุ้ม
 116. นพ. วิเชียร อภิรัฐประชา
 117. พญ. วิภากร ชูแสง
 118. พญ. วิริยาพร ฤทธิทิศ
 119. นพ. วิริยะ ตันเยาวลักษณ์
 120. พญ. วิไลลักษณ์ อริยวงศ์โสภณ
 121. นพ. วีระเกียรติ ลีลารจเลข
 122. นพ. วุฒิพงษ์ ไชยพรพัฒนา
 123. นพ. วุฒิศักดิ์ วิบูลย์ศิริกุล
 124. พญ. ศศิณี ทองประเสริฐ
 125. นพ. ศิริ โชคมงคลกิจ
 126. นพ. ศิริบูรณ์ อัตศรัณย์
 127. พญ. ศิริวรรณ ฉายสุวรรณ
 128. นพ. สกุล เล็กศรีสกุล
 129. นพ. สมชัย สัมพันธ์เวชกุล
 130. นพ. สมชาย เหลืองจารุ
 131. นพ. สมชาย ลีลากุศลวงศ์
 132. นพ. สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
 133. นพ. สมบัติ วงศ์วิเศษกาญจน์
 134. นพ. สมพร สิริภัทรวณิช
 135. นพ. สมโภช แซ่ลี้
 136. นพ. สมศักดิ์ ฮุนพงษ์สิมานนท์
 137. นพ. สมินทร์ บุญลิขิต
 138. นพ. สยาม ศิรินธรปัญญา
 139. นพ. สรพัชย์ เอกธัญสกุล
 140. พญ. สรรพจน์ โคมทอง
 141. นพ. สว่างพงษ์ พูลทรัพย์
 142. นพ. สันทัด เชิดชูเกียรติสกุล
 143. พญ. สุทธิรา เลิศอมรพงศ์
 144. นพ. สุเทพ กลชาญวิทย์
 145. นพ. สุเทพ วนิชผล
 146. นพ. สุนทร ชลประเสริฐสุข
 147. นพ. สุพจน์ ตันติพานิชธีระกุล
 148. นพ. สุพจน์ พงศ์ประสบชัย
 149. พญ. สุภัทศรี เศรษฐสินธุ์
 150. พญ. สุภา เกี่ยวศรีกุล
 151. นพ. สุมิตร ฐิติภูรี
 152. นพ. สุเมธ เปลี่ยนกลิ่น
 153. นพ. สุรพงษ์ รัชตภูษิต
 154. นพ. สุรพล พึ่งวงศ์สำราญ
 155. พญ. สุรัสวดี มะโนทัย
 156. พญ. สุรีย์พร ศันศนีย์วิทยากุล
 157. นพ. สุรศักดิ์ เอกพงษ์ไพสิฐ
 158. นพ. อภิชาต สุรเมธากุล
 159. นพ. อภิชาต แสงจันทร์
 160. พญ. อภิญญา ลีละพันธ์
 161. นพ. อรรถพล รัตนสุภา
 162. พญ. อัมพร เกียรติปานอภิกุล
 163. นพ. อาทิตย์ วงศ์แสนสุข
 164. พญ. อาภัสนี โสภณสฤษฏ์สุข
 165. พญ. อารยา เอี่ยมอุดมกาล
 166. นพ. เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ
 167. นพ. เอลวิล เพชรปลูก
 168. นพ. โอฬาร วิวัฒนช่าง